\n"; echo "

". $v[ 2 ] . "会場

\n"; echo "
\n
"; echo "\n
\n
住所
\n"; echo "
" . $v[ 3 ] ."
".$v[ 4 ] ."
\n"; echo "
TEL(試験当日のみ)
\n"; echo "
". $v[ 6 ] ."
"; echo "
実施試験申し込み
"; if ($v[ 9 ]=='true'){ echo "
MOS/VBA他Odessey関連
"; } if ($v[ 10 ]=='true'){ echo "
プロメトリック
"; } if ($v[ 11 ]=='true'){ echo "
ピアソンVUE
"; } echo "
"; echo "
\n
\n\n
\n"; echo "

" . $v[ 8 ] . "

\n"; echo "
\n
最寄駅
\n"; echo "
" . $v[ 5 ] ."
\n"; echo "
\n"; echo "
\n
\n"; echo "
\n"; } ?>
\n"; echo "

". $v[ 2 ] . "会場

\n"; echo "
\n
"; echo "\n
\n
住所
\n"; echo "
" . $v[ 3 ] ."
".$v[ 4 ] ."
\n"; echo "
TEL(試験当日のみ)
\n"; echo "
". $v[ 6 ] ."
"; echo "
実施試験申し込み
"; if ($v[ 9 ]=='true'){ echo "
MOS/VBA他Odessey関連
"; } if ($v[ 10 ]=='true'){ echo "
プロメトリック
"; } if ($v[ 11 ]=='true'){ echo "
ピアソンVUE
"; } echo "
"; echo "
\n
\n\n
\n"; echo "

" . $v[ 8 ] . "

\n"; echo "
\n
最寄駅
\n"; echo "
" . $v[ 5 ] ."
\n"; echo "
\n"; echo "
\n
\n"; echo "
\n"; } ?>
\n"; echo "

". $v[ 2 ] . "会場

\n"; echo "
\n
"; echo "\n
\n
住所
\n"; echo "
" . $v[ 3 ] ."
".$v[ 4 ] ."
\n"; echo "
TEL(試験当日のみ)
\n"; echo "
". $v[ 6 ] ."
"; echo "
実施試験申し込み
"; if ($v[ 9 ]=='true'){ echo "
MOS/VBA他Odessey関連
"; } if ($v[ 10 ]=='true'){ echo "
プロメトリック
"; } if ($v[ 11 ]=='true'){ echo "
ピアソンVUE
"; } echo "
"; echo "
\n
\n\n
\n"; echo "

" . $v[ 8 ] . "

\n"; echo "
\n
最寄駅
\n"; echo "
" . $v[ 5 ] ."
\n"; echo "
\n"; echo "
\n
\n"; echo "
\n"; } ?>
\n"; echo "

". $v[ 2 ] . "会場

\n"; echo "
\n
"; echo "\n
\n
住所
\n"; echo "
" . $v[ 3 ] ."
".$v[ 4 ] ."
\n"; echo "
TEL(試験当日のみ)
\n"; echo "
". $v[ 6 ] ."
"; echo "
実施試験申し込み
"; if ($v[ 9 ]=='true'){ echo "
MOS/VBA他Odessey関連
"; } if ($v[ 10 ]=='true'){ echo "
プロメトリック
"; } if ($v[ 11 ]=='true'){ echo "
ピアソンVUE
"; } echo "
"; echo "
\n
\n\n
\n"; echo "

" . $v[ 8 ] . "

\n"; echo "
\n
最寄駅
\n"; echo "
" . $v[ 5 ] ."
\n"; echo "
\n"; echo "
\n
\n"; echo "
\n"; } ?>